زهکشی ساختمان -زهکش زیر سطحی ساختمان

زهکشی ساختمان

زهکشی ساختمان جز عملیات های ساختمانی است که از گذشته تاکنون مورد توجه مردم بوده است و برای افزایش مقاومت ساختمان به کار رفته است. به صورت کلی زهکشی به معنای خشک کردن آب زیرزمین ساختمان است.